Menteri dan Timbalan Menteri Menteri dan Timbalan Menteri

YB DATUK SERI DR. RONALD KIANDEE
Menteri Pertanian dan Industri Makanan
03-8870 1001
 rkiandee@mafi.gov.my
 

YB DATUK SERI HAJI AHMAD

BIN HAMZAH

YB DATUK DR. NIK MUHAMMAD ZAWAWI

BIN HAJI SALLEH

Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan I Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan II
03-8870 1012 03-8870 1007
 ahmadhamzah@mafi.gov.my  nikzawawi@mafi.gov.my

 

 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon