IADA Kerian IADA Kerian

Pengenalan

 

Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu Kerian (Intergrated Agriculture Development Area Kerian) juga lebih dikenali sebagai IADAKSM telah dilancarkan pada tahun 1979. Kawasan operasi meliputi kawasan seluas 66.282 hektar yang melibatkan keseluruhan kawasan di Daerah Kerian dan mukim Sg. Manik-Labu Kubong yang terletak di Daerah Hilir Perak. 30,560 hektar daripada luas keseluruhan tersebut merupakam kawasan yang terlibat dengan aktiviti pertanian. Kawasan sawah padi pula adalah seluas 28,488 hektar daripada 3 punca utama iaitu kolam air Bukit Merah (70%),rumah pam Sg. Bogak (15%), dan hujan (15%), manakala, empangan Sg. Manik di Chikus merupakan sumber air bagi kawasan Sg. Manik-Labu Kubong.  

Agensi-agensi utama perlaksana IADAKSM terdiri daripada 4 bahagian utama iaitu Unit Pengurusan Projek (UPP), Bahagian Pengairan dan Saliran Pertanian (BPSP), Bahagian Pertanian (BP), dan bahagian Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP). Fungsi UPP bertanggungjawab dalam perancangan, perlaksanaan, penilaian, dan pemantauan projek,Fungsi BPSP untuk mebina menaiktaraf, membaiki, serta menyenlenggara system pengairan dan saliran di kawasan operasi. Bagi kerja-kerja pengembangan iaitu pemindahan teknologi moden tanaman padi kepada petani pula telah dipertanggungjawab kepada Bahagian Pertanian, tanaman, Bahagian LPP pula lebih tertumpu kepada program mini estet padi dan mempelbagaikan pendapatan petani.

Objektif

 1. Menjadikan IADAKSM sebagai salah satu jelapang padi terpenting di Malaysia dengan sasaran purata pengeluaran dari 3.3 mt/ha kini kepada 5.5 mt/ha menjelang 2010.
 2. Mensasarkan purata pendapatan peserta dari RM700 kepada RM1,000 sebulan dari pelbagai sumber pertanian termasuk aktiviti huluan dan hiliran menjelang 2010.
 3. Mensasarkan purata pendapatan usahawan tani dari RM3,000 kepada RM5,000 sebulan menjelang 2010.

Perancangan dan Strategi

 1. Mengujudkan system pengurursan berpusat (mini estet/estet) tanaman padi secara komersial melalui kaedah pertanian tapat dan mekanisasi ladang dengan peranan dan komitmen padu dari semua agensi pertanian, usahawan tani dan pesawah.
 2. Menggabungkan lot-lot sawah kecil (tidak ekonomik) untuk diusahakan oleh usahawan tani secara komersial melalui perkongsian pintar (smart partnership) dengan pasawah.
 3. Memperkemaskan system infrastukstur ladang termasuk system pengairan, struktur/reka bentuk sawah dan jalan ladang.
 4. Memperkasakan pusat-pusat pertanian sebagai ‘COE' melalui TOT.
 5. Memperkasakan program pengembangan dan system penyampaian (delivery system).
 6. Mengoptimakan penggunaan kawasan / tanah dengan pelbagai tanaman / ternakan / akuakultur sebagai sumber pandapatan selain padi.
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon