Internal Audit Unit Internal Audit Unit

Objektif

 • Untuk membantu sesebuah organisasi mencapai matlamatnya melalui pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan menentukan keberkesanan semua proses kawalan dan tadbir urus
 • Untuk membantu pihak pengurusan atasan mempertingkatkan tahap pengurusan kewangan serta pematuhan kepada undang-undang, peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan
 • Untuk membantu pihak pengurusan menentukan program dan aktiviti, diuruskan dengan berekonomi, cekap, berkesan dan bersesuaian

 

Fungsi

Seksyen Audit Prestasi

 • Merangka Rancangan Tahunan Audit Prestasi.
 • Menjalankan Audit Prestasi bagi menentukan kecekapan dan keberkesanan serta pencapaian matlamat/objektif program/aktiviti yang dijalankan.
 • Menyediakan syor dan cadangan bagi memastikan program/aktiviti diuruskan dengan cekap.
 • Mengkaji laporan maklum balas daripada auditi dan membuat susulan.
 • Menyediakan Laporan Tahunan Audit Prestasi.
 • Membantu Seksyen Pentadbiran menyediakan bajet tahunan.

Seksyen Audit Kewangan

 • Merangka Rancangan Tahunan Audit Kewangan.
 • Menjalankan Audit Pengurusan Kewangan dan Pematuhan di PTJ di bawah Kementerian termasuk auditan susulan dan pemeriksaan mengejut.
 • Menyediakan syor dan cadangan bagi memastikan pengurusan kewangan dan kawalan dalaman adalah baik.
 • Mengkaji laporan maklum balas daripada auditi dan membuat susulan.
 • Menyediakan Laporan Tahunan Audit Pengurusan Kewangan.
 • Membantu Seksyen Pentadbiran menyediakan bajet tahunan.

Seksyen Audit Khas

 • Merangka Rancangan Tahunan Audit Siastan/Khas.
 • Menyelaras, mengkaji dan menyiasat aduan dan arahan daripada pengurusan atasan berhubung aktiviti dan pengurusan Kementerian.
 • Menjalankan Audit ICT bagi sistem-sistem yang dibangunkan oleh Kementerian.
 • Memberikan perkhidmatan sokongan teknikal kepada Seksyen Audit lain dalam menjalankan auditan berkaitan ICT.
 • Menyelaras dan menyediakan Laporan Tahunan Unit Audit Dalam.
 • Memantau dan menyelaras maklum balas auditi terhadap Laporan Ketua Audit Negara dan Audit Dalam.

Seksyen Pentadbiran dan Penyelarasan

 • Urusan pentadbiran dan perkhidmatan termasuk :
  • Urusan surat menyurat
  • Urusan cuti
  • Mesyuarat
  • Laporan Prestasi dan Laporan Pengisytiharan Harta
  • Pengurusan aset
  • Kad Perakam Waktu
  • Tempahan tiket kapal terbang
  • Latihan, kenaikan pangkat, pengesahan jawatan dan mengemaskini maklumat kakitangan dalam buku perkhidmatan dan HRMIS
  • Keselamatan pejabat
  • Pengurusan rekod dan fail Unit Audit Dalam
  • Lain-lain tugas yang diarahkan oleh pihak pengurusan
 • Urusan kewangan termasuk :
  • Belanjawan tahunan
  • Menyelenggara stor
  • Urusan pembayaran bil dan tuntutan perjalanan

 

Piagam Pelanggan

 1. Laporan Audit Pengurusan Kewangan dikeluarkan dalam tempoh 1 bulan selepas pengauditan diselesaikan.
 2. Rancangan Audit Tahunan dikemukakan kepada Perbendaharaan sebelum/pada 31 Januari tahun berikutnya.
 3. Laporan Tahunan Audit dikemukakan kepada Perbendaharaan sebelum/pada 31 Mac tahun berikutnya.

 

Carta Bahagian

 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon