1. Apakah bentuk insentif yang disediakan MAFI bagi sektor agromakanan?

  MAFI menawarkan insentif fiskal bagi Projek Pengeluaran Bahan Makanan Yang Diluluskan. Galakan ini diberi sebagai dorongan atau galakan kepada syarikat swasta untuk melaksanakan projek pengeluaran bahan makanan. Ia bertujuan untuk menarik penyertaan dan meningkatkan pelaburan pihak swasta di dalam industri agro makanan.

  Galakan yang diberikan adalah dalam bentuk potongan cukai kepada syarikat pelabur dan pengecualian cukai syarikat yang melaksanakan Projek Pengeluaran Bahan Makanan Yang Diluluskan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 yang layak. Pengecualian cukai pendapatan 100% ke atas pendapatan berkanun perniagaan selama 10 tahun taksiran bagi Projek Baharu dan 5 tahun taksiran bagi Projek Pembesaran, bermula dari tahun taksiran pertama syarikat memperolehi pendapatan berkanun perniagaan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan.
  Insentif ini boleh dimohon melalui: https://siapp.moa.gov.my

  Syarikat/Pertubuhan yang layak memohon insentif ini adalah:

  1. Syarikat Yang Diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965;
  2. Pertubuhan Koperasi yang berasaskan pertanian;
  3. Pertubuhan Peladang Kawasan;
  4. Pertubuhan Peladang Persekutuan;
  5. Pertubuhan Peladang Negeri;
  6. Persatuan Nelayan Kawasan;
  7. Persatuan Nelayan Persekutuan;
  8. Persatuan Nelayan Negeri; dan
  9. *Pemilikan Tunggal
  10. *Perkongsian; atau
  11. *Pertubuhan / Persatuan

  dan BERMASTAUTIN di Malaysia


 2. Apakah komoditi yang diluluskan insentif fiskal (pengecualian cukai) bagi sektor agromakanan?

  Komoditi yang diluluskan insentif fiskal adalah seperti berikut:

  1. Tanaman – sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman kontan, tanaman industri, rempah ratus, herba dan tanaman makanan ternakan;
  2. Ternakan – lembu, kambing, biri-biri, kerbau dan rusa;
  3. Perikanan tangkapan – laut dalam;
  4. Akuakultur – kolam, sangkar dan rumpai laut; dan
  5. Apikultur – Lebah madu dan kelulut

 3. Bagaimanakah MAFI membantu pelabur asing yang beminat untuk melabur di dalam sektor agromakanan di Malaysia?

  Pelaburan asing di dalam sektor agromakanan Malaysia adalah salah satu pendekatan yang membantu meningkatkan pengeluaran hasil pertanian melalui perpindahan teknologi, kepakaran serta pelaburan modal oleh pelabur luar negara.

  MAFI bertindak sebagai pemudahcara yang menghubungkan pelabur dengan pihak yang berkenaan dalam memberi khidmat nasihat berkaitan keperluan teknikal, pematuhan peraturan berkaitan, business matching dan isu-isu berkaitan. MAFI dengan kerjasama Kerajaan Negeri turut mengenal pasti lokasi pelaburan yang berpotensi di setiap negeri beserta komoditi yang bersesuaian untuk diteroka. Setiap pelabur yang berminat perlulah mengemukakan cadangan pelaburan yang lengkap dan memberi penekanan kepada impak pelaburan kepada sektor agromakanan negara.


 4. Bagaimanakan proses bagi membantu jabatan/ agensi membuat permohonan bagi mendapatkan dana/ tajaan untuk projek-projek yang berkaitan dengan pertanian?

  Kementerian/ Jabatan/ Agensi perlu menyediakan kertas konsep bagi projek atau aktiviti yang akan dilaksanakan. Kertas konsep tersebut perlu dikemukakan kepada Bahagian Antarabangsa bagi memohon dana/ tajaan dari FAO, APEC, COMCEC, CABI dan lain-lain pertubuhan pelbagai hala yang lain. Kelulusan bagi mendapat dana / tajaan akan bergantung kepada skop projek dan jumlah dana sedia ada bagi pertubuhan tersebut.


 5. Apakah kriteria atau syarat yang diperlukan untuk memohon bantuan atau insentif Kerajaan bagi industri ruminan?

  Kriteria atau syarat pemohonan berbeza-beza mengikut bantuan atau insentif dan juga mengikut Negeri. Senarai kriteria boleh diperolehi di Bahagian Pembangunan Komoditi Ternakan, DVS Putrajaya atau di Pejabat Perkhidmatan Veterinar Daerah di negeri berkaitan. (Lampiran berkenaan kriteria asas).


 6. Dengan agensi mana saya boleh memohon pembiayaan ini?

  Anda boleh memohon pembiayaan Program Agropreneur Muda melalui TEKUN atau Agrobank Cawangan berhampiran tapak projek. Walau bagaimanapun, projek yang dipohon perlu disokong oleh Jabatan / Agensi Teknikal MAFI yang berhampiran kawasan projek.


 7. Apakah syarat-syarat untuk memohon Geran Agropreneur Muda dibawah Program Agropreneur Muda ini?

  Syarat Permohonan :

  1. Berumur antara 18-40 tahun
  2. Warganegara Malaysia
  3. Boleh membaca dan mengira
  4. Wajib mengikuti program latihan teknikal anjuran Jabatan & Agensi berkaitan (bagi usahawan Projek Baru)
  5. Keutamaan kepada belia yang mempunyai kemudahan tanah/premis sedia ada

 8. Apakah dokumen-dokumen yang diperlukan semasa menghantar permohonan ini?

  Senarai Dokumen yang diperlukan:

  1. Borang Pendaftaran 01/14 (pin. 1/18)
  2. Salinan Kad Pengenalan
  3. Borang Penilaian 05/17 (pin.01/18)
  4. Rancangan Perniagaan
  5. Dokumen keterangan hak milik tanah/premis atau perjanjian sewa / surat kebenaran
  6. Sijil kursus teknikal / sijil kelayakan berkaitan projek
  7. Borang Permohonan Pembiayaan TEKUN/Agrobank (jika berkenaan)

 9. Saya telah menjalankan projek pertanian lebih setahun dan mempunyai anggaran pendapatan lebih RM5,000.00 sebulan. Adakah lagi inisiatif lain yang saya boleh dapat?

  Ya. Pakej Pembiayaan mudah ada disediakan bagi pengembangan projek sedia ada di bawah Program Agropreneur Muda. Pembiayaan ini menawarkan sehingga RM200,000.00 dengan kadar faedah serendah 2% setahun kepada usahawan yang berminat mengikut syarat yang ditetapkan dalam Program Agroprenuer Muda.


 10. Apakah syarat-syarat untuk memohon Pembiayaan dibawah Program Agropreneur Muda ini?

  Syarat Permohonan :

  1. Berumur antara 18-40 tahun
  2. Warganegara Malaysia
  3. Tidak mengira latar belakang Pendidikan
  4. Boleh membaca dan mengira
  5. Mengikuti program latihan teknikal anjuran Jabatan & Agensi berkaitan
  6. Keutamaan kepada belia yang mempunyai kemudahan tanah/premis sedia ada
  7. Telah menjalankan projek / perniagaan lebih setahun

 11. Bolehkah saya menghantar terus permohonan saya ke Unit Agropreneur Muda (UAM), MAFI?

  Boleh. Walau bagaimanapun, pihak UAM akan menghantar semula permohonan anda ke Pejabat Jabatan/Agensi Daerah yang sesuai dan berdekatan dengan lokasi projek anda bagi mendapatkan sokongan dan ulasan teknikal projek.


 12. Saya adalah pelajar lulusan Sijil / Diploma / Ijazah dalam bidang pertanian dari IPTA. Bolehkah ia diterima menggantikan sijil kursus?

  Boleh jika ia berkaitan dengan bidang yang diceburi. (Contohnya : mempunyai Diploma Perikanan, ingin menjalakan projek ternakan ikan air tawar).


 13. Berapa lama tempoh saya boleh mengetahui kelulusan permohonan geran saya?

  Permohonan ini memerlukan beberapa tapisan di peringkat Daerah, Negeri dan Ibu Pejabat serta mengikut turutan permohonan yang masuk terlebih dahulu sebelum ia diluluskan. Hanya yang lulus akan diberitahu dan sekiranya tiada jawapan dalam tempoh 6 bulan, permohonan dikira gagal.


 14. Berapa lama tempoh saya boleh mengetahui kelulusan permohonan pembiayaan saya?

  Permohonan pembiayaan tertakluk kepada kelulusan agensi pembiaya seperti TEKUN dan Agrobank selepas mendapat surat sokongan teknikal dari Jabatan Teknikal MAFI dan pengesahan dari UAM. Walau bagaimanpun,  permohonan anda akan diproses dalam tempoh 21 hari (jika dokumen telah lengkap) dan permohonan pembiayaan yang diluluskan akan dimaklumkan terus oleh agensi pembiaya.


 15. Jenis bantuan yang disediakan oleh Kerajaan yang boleh dipohon oleh usahawan muda / MyAgrosis?

  Antara bantuan yang ditawarkan kepada orang muda (18 – 40 tahun) untuk menceburkan diri dalam bidang pertanian/agromakanan adalah:

  i) Geran In Kind Contribution (Geran Agropreneur Muda)
  Bantuan berbentuk Geran Agropreneur Muda (GAM) disediakan oleh pihak MAFI bagi tujuan membantu agropreneur muda menceburi sektor pertanian.

  ii) Penyertaan Promosi
  Bantuan ditawarkan kepada usahawan muda berpotensi dan diberikan dalam bentuk bayaran sewaan tapak promosi/karnival dalam negara yang bertaraf antarabangsa (MIHAS, MIFB, HALALFEST)

  iii) Tranformasi Agropreneur MyAgrosis
  MyAgrosis Coaching Program diperkenal bagi mengangkat ahli kelab MyAgrosis berpotensi di IPT untuk menjadi usahawan muda seawal peringkat tahun akhir pengajian di IPT.


 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon