Policy and Strategic Planning Division Policy and Strategic Planning Division

Objektif

 • Merancang pembangunan strategik sektor agromakanan bagi menjayakan matlamat Dasar Agromakanan Negara.
 • Membangun dan memperkasakan pangkalan data agromakanan secara komprehensif bagi analisis menyeluruh industri agromakanan.

 

Fungsi

 • Merancang, menggubal, mengkaji dan menggerakkan mekanisme dasar makro dan sektor agromakanan negara
 • Menetapkan, mewujudkan dan menguruskan maklumat data dan statistik sektor agromakanan negara.
 • Menetapkan hala tuju dan pendirian negara dalam isu pembangunan mampan sektor agromakanan negara
 • Mengurus pengkalan data (One-stop Center), menyimpan dan mengemaskini informasi maklumat strategik agromakanan.
 • Menyelaras penyelidikan kajian sosio ekonomi serta dokumen terperingkat dan khidmat keurusetiaan bagi mesyuarat pihak pengurusan tertinggi Kementerian.
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon