Client's Charter Client's Charter

Kementerian Pertanian dan Industri Makanan dengan penuh tekad dan iltizam berjanji akan memastikan :

 1. Memberi maklumbalas ke atas permohonan maklumat agromakanan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh menerima permohonan.
 2. Merancang, memantau dan menilai pelaksanaan projek-projek pembangunan Kementerian supaya mencapai sasaran yang ditetapkan. Laporan pemantauan dikeluarkan dalam tempoh lima (5) hari bekerja selepas lawatan projek.
 3. Menguruskan urusan hal ehwal berkaitan perkhidmatan (pelantikan, pengesahan dalam perkhidmatan, kenaikan pangkat dan persaraan) dalam tempoh empat (4) minggu di peringkat Kementerian.
 4. Memproses pelantikan Ahli Lembaga Pengarah bagi Badan Berkanun di bawah Kementerian dan Agensi serta pelantikan pegawai diberi kuasa di bawah Akta dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh permohonan dokumen lengkap diterima.
 5. Permohonan kuantum Import Keluaran Pertanian - Keputusan akan dikemukakan kepada Jabatan / Agensi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas keputusan daripada Pejabat YBM diperolehi.
 6. Memastikan aplikasi kritikal berada di tahap ketersediaan sekurang-kurangnya 95%.
 7. Memproses bayaran gaji bulanan anggota Kementerian satu (1) minggu sebelum bayaran gaji.
 8. Mengeluarkan surat tawaran permohonan kemasukan baru dan naik tahap pelatih Program Latihan Kemahiran Pertanian Kebangsaan (PLKPK) dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas tarikh tutup permohonan.
 9. Menyelaras dan pemudahcara penglibatan dan sumbangan Kementerian di arena antarabangsa termasuk bidang ekonomi dan hubungan diplomatik.
 10. Menyelaras, mengkaji dan pemudahcara di dalam hubungan dua hala terutama bidang pertanian.
 11. Mengeluarkan keputusan pemohonan baru dan pembaharuan Lesen Runcit Beras dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.
 12. Mengeluarkan keputusan permohonan baru dan pembaharuan Lesen Borong Beras, Lesen Import dan Lesen Eksport dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.
 13. Pengeluaran permit pemindahan padi dan beras serta hasil sampingan antara negeri dalam tempoh satu (1) jam.
 14. Menguruskan hal ehwal berkaitan industri tanaman, ternakan, perikanan dan herba dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja di peringkat Kementerian setelah permohonan berkaitan adalah lengkap diterima.
 15. Melaksanakan inisiatif-inisiatif di bawah kerjasama strategik dalam tempoh enam (6) bulan selepas menerima kelulusan dan pertimbangan daripada Jawatankuasa Teknikal Kerjasama Strategik.
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon