Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik

Visi

Peneraju Perancangan Dasar Agromakanan Negara Selaras Dengan Matlamat Dasar Pembangunan Negara.

 

Misi

Menggembleng dan mengurus sumber secara mampan ke arah menjamin bekalan makanan dan  memantap daya saing industri agromakanan negara.

 

Objektif

 • Merancang pembangunan strategik sektor agromakanan bagi menjayakan matlamat Dasar Agromakanan Negara.
 • Membangun dan memperkasakan pangkalan data agromakanan secara komprehensif bagi analisis menyeluruh industri agromakanan.
 • Merancang, menggubal, mengkaji dan menggerakkan mekanisme dasar makro dan sektor agromakanan negara
 • Menetapkan, mewujudkan dan menguruskan maklumat data dan statistik sektor agromakanan negara.
 • Menetapkan hala tuju dan pendirian negara dalam isu pembangunan mampan sektor agromakanan negara
 • Mengurus pengkalan data (One-stop Center), menyimpan dan mengemaskini informasi maklumat strategik agromakanan.
 • Menyelaras penyelidikan kajian sosio ekonomi serta dokumen terperingkat dan khidmat keurusetiaan bagi mesyuarat pihak pengurusan tertinggi Kementerian.
 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon