Program Agropreneur Muda Program Agropreneur Muda

Pengenalan

Program Agropreneur Muda diwujudkan di bawah perlaksanaan Rancangan Malaysia Kesebelas (RMK-11). Program ini merupakan satu inisiatif Kementerian terhadap golongan muda yang berumur di antara 18 hingga 40 tahun. Tujuan utama program ini diwujudkan adalah bagi membantu dan menggalaAkkan penglibatan golongan muda dalam bidang sektor agromakanan yang merangkumi kesemua bidang di sepanjang rantaian nilai seperti tanaman, ternakan dan perikanan, serta industri makanan termasuk pemasaran, penyediaan perkhidmatan sokongan dan input pertanian serta agropelancongan.

 

Objektif Program

Objektif Program Agropreneur Muda adalah seperti berikut :

 • Menarik golongan muda berumur di antara 18 hingga 40 tahun untuk menceburi bidang agromakanan.
 • Mengubah persepsi golongan muda terhadap sektor agromakanan sebagai industri yang berdaya maju.
 • Meningkatkan pendapatan agropreneur muda melalui peningkatan produktiviti pengeluaran, kualiti, teknologi dan inovasi serta pasaran yang kompetitif.
 • Menjadikan industri agromakanan sebagai bidang kerjaya masa depan yang menjana pendapatan selaras dengan Dasar Agromakanan Negara (2011 - 2020).

 

Skop Program

Program Agropreneur Muda dilaksanakan untuk golongan muda yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bagi aktiviti projek mengikut 4 sektor utama iaitu Tanaman, Ternakan, Perikanan dan Industri Asas Tani merangkumi skop seperti berikut :

 1. Tanaman
 2. Perikanan
 3. Ternakan
 4. Industri Asas Tani
 5. Pemasaran
 6. Perkhidmatan dan input sokongan pertanian
 7. Agropelancongan
 8. Agroteknologi

 

Kumpulan Sasar

Individu yang berkelayakan berpendapatan kurang RM5,000.00 sebulan dan berumur antara 18 - 40 tahun.

Syarat-Syarat Asas Permohonan

Syarat-syarat bagi kelayakan pemohon menyertai Program Agropreneur Muda adalah seperti berikut :

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Individu berumur di antara 18 hingga 40 tahun;
 3. Boleh membaca, mengira dan menulis;
 4. Individu yang baru memulakan projek WAJIB mengikuti program latihan teknikal yang dianjurkan oleh Jabatan/Agensi di bawah MAFI atau yang diiktiraf oleh MAFI;
 5. Individu yang memiliki Sijil/Diploma/Ijazah dari institusi pendidikan yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau Institut Latihan di bawah MAFI berkaitan projek pertanian yang dicadangkan boleh dipertimbangkan untuk dikecualikan daripada mengikuti program latihan teknikal; dan
 6. Keutamaan kepada individu yang mempunyai kemudahan tanah atau premis sedia ada.

 

Syarat Tambahan Permohonan Geran

Bagi individu yang telah menjalankan projek kurang dari tempoh setahun atau masih belum mencapai sasaran pengeluaran secara optimum, sokongan teknikal daripada Jabatan/Agensi pembimbing di bawah MAFI adalah diperlukan dan boleh dipertimbangkan untuk dikecualikan daripada mengikuti program latihan teknikal.

 

Syarat Tambahan Permohonan Pembiayaan

 1. Projek sedia ada melebihi tempoh setahun beroperasi;
 2. Projek berdaya maju dan sesuai untuk penambahan kapasiti bagi pembesaran; dan
 3. Mendapat sokongan teknikal daripada Jabatan/Agensi pembimbing dan Agensi pembiaya.

 

* Setiap pemohon layak menerima geran sekali seumur hidup sahaja.

Jenis Bantuan

Tiga (3) jenis bantuan yang ditawarkan bagi program ini iaitu :

1.

 

Geran Agropreneur Muda (GAM)

   

Geran Agroprenuer Muda (GAM) adalah bantuan daripada kerajaan kepada agropreneur muda bagi membantu mereka meminimakan kos kewangan dalam menjalankan perniagaan. Geran ini diberi dalam bentuk barangan (nilai maksima RM20,000.00 per individu) dan ianya tidak perlu dibayar balik.

2.

 

Pembiayaan

   

Pakej Pembiayaan dengan caj kewangan sebanyak dua peratus (2%) setahun. Skop pembiayaan adalah bagi peluasan projek (Projek Expansion) pertanian yang telah beroperasi sekurang-kurangnya satu (1) tahun. Had maksima Agensi Pembiaya seperti berikut:

 • TEKUN Nasional –  Sehingga  RM 50,000 bagi setiap projek
 • Agrobank – RM 50,000 hingga RM 200,000 bagi setiap projek

3.

 

Khidmat nasihat teknikal dan kursus / latihan teknikal secara insentif

    Khidmat nasihat teknikal, konsultasi dan latihan yang bersesuaian turut disediakan melalui Jabatan/Agensi di bawah Kementerian.

 

>> PAKEJ GERAN AGROPRENEUR MUDA (GAM)

Mekanisma Pelaksanaan Permohonan

Individu yang layak perlu membuat permohonan di Pejabat Jabatan/Agensi Daerah di bawah MAFI atau Negeri (bagi agensi yang tidak mempunyai pejabat di daerah), MAFI (Negeri Sabah) atau MANRED (Negeri Sarawak) yang terdekat dengan melengkapkan dokumen-dokumen berikut :

 1. Borang Pendaftaran UAM berserta salinan kad pengenalan yang disahkan pegawai Jabatan / Agensi dan gambar berukuran passport (rujuk Lampiran 1);
 2. Kertas Rancangan Perniagaan yang lengkap (rujuk Lampiran 2);
 3. Senarai cadangan barangan yang dinyatakan pada Borang Pendaftaran UAM (Lampiran 1) perlu disertakan anggaran Sebut Harga;
 4. Menyertakan salinan Sijil/Diploma/Ijazah yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia atau Institut Latihan dibawah MAFI; atau
 5. Borang permohonan pembiayaan Agrobank atau TEKUN Nasional (bagi permohonan kategori Pembiayaan).

 

Kelulusan atau Penolakan

 1. Permohonan Geran berserta dokumen-dokumen yang lengkap dari Jabatan/Agensi Ibu Pejabat akan dikemukakan kepada pihak UAM, MAFI untuk kelulusan atau penolakan sesuatu permohonan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Geran & Pembiayaan Program Agropreneur Muda dan Mesyuarat Jawatankuasa Kelulusan Program Agropreneur Muda;
 2. Dokumen Tawaran Kelulusan berserta Surat Aku Janji serta Borang Penilaian Sebutharga Pembekalan akan dikemukakan kepada pemohon yang berjaya melalui Jabatan/Agensi;
 3. Bagi permohonan pembiayaan, dokumen lengkap daripada TEKUN/Agrobank Peringkat Cawangan akan dikemukakan kepada pihak TEKUN/Agrobank Peringkat Ibu Pejabat untuk kelulusan atau penolakan sesuatu permohonan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan Agensi Pembiaya;
 4. Hanya peserta yang lulus sahaja akan dihubungi dan diberi Surat Kelulusan melalui Jabatan/Agensi pembimbing yang berkaitan.

 

Pelaksanaan Geran & Pembiayaan

 1. Bagi Pakej Geran, Surat Aku Janji – Borang UAM 2/18 dan Borang Penilaian Sebutharga Pembekalan – Borang UAM 06/17 (pin. 1/18) hendaklah dikembalikan dalam tempoh sah laku berserta tiga (3) sebut harga yang lengkap (SSM/MOF) yang disahkan oleh Jabatan/Agensi Daerah/Negeri. Bagi syarikat yang mengenakan cukai, Surat Pendaftaran SST perlu dilampirkan bersama dan disahkan oleh Jabatan/Agensi.
 2. Setelah permohonan diluluskan, Jabatan/Agensi peringkat daerah bertanggungjawab menguruskan bantuan kepada pemohon Geran yang akan diselaraskan oleh Jabatan/Agensi Ibu Pejabat masing-masing.
 3. Manakala untuk perolehan Geran, peruntukan akan disalurkan kepada pembekal secara terus berkaitan projek yang diluluskan melalui agensi pembayar iaitu Agrobank.
 4. Program khidmat nasihat dan latihan akan diselaraskan di peringkat Negeri mengikut jadual berkala sedia ada yang telah diatur oleh Jabatan/Agensi di sepanjang tahun.
 5. Bagi Pakej Pembiayaan untuk pengembangan projek pertanian yang telah beroperasi sekurang-kurangnya satu (1) tahun dengan jumlah pembiayaan yang telah diluluskan daripada TEKUN/Agrobank mengikut prosedur yang ditetapkan seperti berikut :
 • Pengeluaran wang adalah secara berperingkat mengikut kemajuan projek dan perlulah disokong berdasarkan dokumen yang sah;
 • Jumlah pembiayaan yang diluluskan akan disalurkan ke akaun pelanggan bagi pembiayaan di bawah TEKUN. Manakala bagi pembiayaan di bawah Agrobank, bayaran bagi pembekalan akan disalurkan ke akaun pembekal;
 • Pembiayaan Semula (TEKUN) atau Pembiayaan Tambahan (AGROBANK) adalah dibenarkan untuk kali kedua hanya kepada satu projek yang sama dengan syarat bayaran pembiayaan terdahulu mempunyai rekod bayaran yang baik bagi tempoh dua belas (12) bulan;
 • Tempoh penangguhan bayaran (Grace Period) bagi projek sehingga dua belas (12) bulan dari tarikh pertama pengelurana berjaya dilakukan; dan
 • Pelaksanaan pembiayaan adalah tertakluk kepada terma dan syarat sedia ada yang ditetapkan oleh Agrobank dan TEKUN Nasional.

 

>> CARTA ALIR PROSES PERMOHONAN GERAN AGROPRENEUR MUDA (GAM)

>> CARTA ALIR PROSES PERMOHONAN PROJEK PENGEMBANGAN (PEMBIAYAAN)

 • Jabatan Pertanian icon
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar icon
 • Jabatan Perikanan Malaysia icon
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) icon
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) icon
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) icon
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) icon
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA) icon
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) icon
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia icon
 • Agrobank icon
 • Taman Botani Negara Shah Alam icon
 • Bioeconomy Corporation icon
 • Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS) icon
 • Persatuan Nelayan Kebangsaan (NEKMAT) icon
 • myGovernment icon